Family style

Định nghĩa Family style là gì?

Family stylePhong cách gia đình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Family style – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp phục vụ, trong đó thực phẩm được đưa đến bàn phục vụ các món ăn mà từ đó tất cả mọi người giúp chính mình.

Definition – What does Family style mean

Method of serving in which food is brought to the table in serving dishes from which everyone helps himself or herself.

Source: ? Business Dictionary