FedEx

Định nghĩa FedEx là gì?

FedExFedEx. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FedEx – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Viết tắt cho công ty vận chuyển Federal Express. Trong cuộc trò chuyện thông tục, nó cũng đã trở thành đồng nghĩa với động từ ‘to tàu.’ Nó thường được sử dụng trong các cụm từ như “Xin FedEx tài liệu này cho khách hàng, và gửi được bảo hiểm trong trường hợp bất cứ điều gì xảy ra.”

Definition – What does FedEx mean

An abbreviation for the shipping company Federal Express. In colloquial conversation, it has also become synonymous with the verb ‘to ship.’ It is commonly used in phrases such as “Please fedex this document to the client, and send it insured in case anything happens.”

Source: ? Business Dictionary