Collective responsibility

Định nghĩa Collective responsibility là gì?

Collective responsibilityTrách nhiệm tập thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Collective responsibility – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trách nhiệm của mỗi thành viên của một nhóm mà không liên quan đến sự tham gia của một thành viên cá nhân vào quá trình ra quyết định và mình vị trí hoặc xếp hạng. Xem thêm sự đồng thuận và học thuyết về trách nhiệm cá nhân.

Definition – What does Collective responsibility mean

Responsibility of every member of a group without regard to an individual member’s participation in decision making and his or her position or rank. See also consensus and doctrine of individual responsibility.

Source: ? Business Dictionary