Cottage industry

Định nghĩa Cottage industry là gì?

Cottage industryTiểu thủ công nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cottage industry – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trang chủ doanh nghiệp vi mà thường thuê từ 1-10 công nhân có trụ sở.

Definition – What does Cottage industry mean

Home based micro enterprise that commonly employs between one to ten workers.

Source: ? Business Dictionary