Wholesale price

Định nghĩa Wholesale price là gì?

Wholesale priceGiá sỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wholesale price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí của một tốt được bán bởi một người bán buôn. Người bán buôn thường sẽ tính giá hơi cao hơn người đó trả cho nhà sản xuất, và các nhà bán lẻ, người mua hàng hoá từ người bán buôn sẽ tăng giá một lần nữa khi họ bán tốt trong cửa hàng của họ.

Definition – What does Wholesale price mean

The cost of a good sold by a wholesaler. The wholesaler will usually charge a price somewhat higher than he or she paid to the producer, and the retailer who purchases the goods from the wholesaler will increase the price again when they sell the good in their store.

Source: ? Business Dictionary