Finalize

Định nghĩa Finalize là gì?

FinalizeHoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Finalize – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hoàn là một phương pháp đối tượng có chứa mã cần thiết để các nguồn lực không được quản lý miễn phí và thực hiện các hoạt động dọn dẹp trước khi thu gom rác thải (GC).
Phương pháp Finalize được sử dụng để làm sạch các nguồn lực không được quản lý bởi .NET. Mặc dù .NET framework được thiết kế để giải phóng nguồn lực quản lý bởi ngầm thực hiện nhiệm vụ quản lý bộ nhớ, tài nguyên ứng dụng không được quản lý – như xử lý tập tin và các kết nối cơ sở dữ liệu – phải được công bố một cách rõ ràng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong khi Finalize được thiết kế để mặc nhiên được gọi bằng phương pháp GC, các phương pháp xử lý có thể được gọi một cách rõ ràng theo mã người sử dụng tài nguyên miễn phí.
Finalize cũng tương tự như hàm hủy truyền thống C ++, vì mỗi có trách nhiệm giải phóng tài nguyên đối tượng. C ++ hàm hủy được thực hiện ngay lập tức khi một đối tượng đi ra khỏi phạm vi, trong khi Finalize được gọi là trong sạch đối tượng tại GC. Trong C #, hoàn thiện không thể trực tiếp gọi hoặc ghi đè. Nếu một destructor được khai báo, nó được chuyển đổi sang phương thức Finalize khi chương trình được biên soạn.
Trong Finalize, cấp phát bộ nhớ hoặc gọi phương pháp ảo phải được tránh. Phạm vi Finalize cần được bảo vệ để nó chỉ được truy cập trong cùng một lớp hoặc lớp có nguồn gốc của nó. Finalize không nên tham khảo bất kỳ đối tượng khác. Trong C #, gọi Finalize trực tiếp trên một đối tượng khác hơn là lớp cơ sở của nó là một hoạt động không hợp lệ. Quyết toán mã nên được tối thiểu mà không cần bất kỳ cuộc gọi có khả năng ngăn chặn các thread kêu gọi. Như Finalize được gọi bởi một sợi chuyên dụng, mã của nó không nên sử dụng sợi lưu trữ cục bộ hay bất kỳ kỹ thuật đòi hỏi chủ đề mối quan hệ.
Sử dụng Finalize như một cơ chế dự phòng cho phát hành bộ nhớ không được quản lý hoặc các nguồn lực là chủ yếu, do thiếu thuyết định mệnh và ảnh hưởng đến hiệu suất GC.

What is the Finalize? – Definition

Finalize is an object method that contains the code required to free unmanaged resources and perform cleanup operations prior to garbage collection (GC).
The finalize method is used to clean up resources not managed by .NET. Although the .NET framework is designed to release managed resources by implicitly performing memory management tasks, unmanaged application resources – like file handles and database connections – must be explicitly released.

Understanding the Finalize

While finalize is designed to be implicitly called by GC, the dispose method may be explicitly called by user code to free resources.
Finalize is similar to traditional C++ destructors, as each is responsible for freeing object resources. C++ destructors are executed immediately when an object goes out of scope, whereas finalize is called during object cleanup at GC. In C#, finalize cannot be directly called or overridden. If a destructor is declared, it is converted to the finalize method when the program is compiled.
During finalize, memory allocation or calling virtual methods must be avoided. The scope of finalize should be protected so that it is only accessed within the same class or its derived class. Finalize should not reference any other objects. In C#, calling finalize directly on an object other than its base class is an invalid operation. Finalization code should be minimal without any calls capable of blocking the calling thread. As finalize is called by a dedicated thread, its code should not use thread local storage or any technique requiring thread affinity.
Using finalize as a fallback mechanism for releasing unmanaged memory or resources is essential, due to lack of determinism and effects on GC performance.

Thuật ngữ liên quan

  • .NET Framework (.NET)
  • Garbage Collection (GC)
  • Virtual Method
  • C Programming Language (C)
  • Code
  • Object
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm