Return on assets managed (ROAM)

Định nghĩa Return on assets managed (ROAM) là gì?

Return on assets managed (ROAM)Lợi nhuận trên tài sản được quản lý (ROAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Return on assets managed (ROAM) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của đầu tư vào chứng khoán, thể hiện dưới dạng một tỷ lệ tài sản (chứng khoán) thuộc quyền quản lý. Công thức: Tổng thu nhập từ đầu tư x 100 ÷ tài sản được quản lý.

Definition – What does Return on assets managed (ROAM) mean

Ratio measuring the profitability of investment in securities, expressed as a percentage of assets (securities) under management. Formula: Total income from investments x 100 ÷ assets managed.

Source: ? Business Dictionary