Food stamps

Định nghĩa Food stamps là gì?

Food stampsTem phiếu thực phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Food stamps – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình hỗ trợ liên bang cung cấp cá nhân có thu nhập thấp với một học bổng hàng tháng mà chỉ có thể được sử dụng để sản phẩm thực phẩm mua. Các quỹ được ghi vào thẻ ghi nợ vào đầu mỗi tháng và sau đó thẻ có thể được sử dụng tại các cửa hàng chấp nhận tem phiếu thực phẩm.

Definition – What does Food stamps mean

Federal assistance program that provides low income individuals with a monthly stipend that can only be used to purchase food products. The funds are credited to a debit card at the beginning of each month and then that card can be used at stores that accept food stamps.

Source: ? Business Dictionary