Free-rein leadership

Định nghĩa Free-rein leadership là gì?

Free-rein leadershipLãnh đạo tự do kiềm chế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free-rein leadership – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phong cách lãnh đạo mà cấp dưới không trực tiếp giám sát và thay vào đó phải hoạt động trên riêng và chứng minh giá trị của họ thông qua những thành tựu. Không tiêu chí giám sát cụ thể phải được đáp ứng.

Definition – What does Free-rein leadership mean

Leadership style where subordinates are not directly supervised and instead must function on own and prove their worth through accomplishments. No specific supervisory criteria must be met.

Source: ? Business Dictionary