Free stock

Định nghĩa Free stock là gì?

Free stockCổ phiếu tự do. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free stock – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sẵn sàng để bán hàng tồn kho.

Definition – What does Free stock mean

Available-for-sale inventory.

Source: ? Business Dictionary