FreeBSD

Định nghĩa FreeBSD là gì?

FreeBSDFreeBSD. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FreeBSD – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

FreeBSD là miễn phí, mã nguồn mở, Unix như hệ điều hành dựa trên Berkeley Software Distribution (BSD) Unix. Nó là phổ biến nhất trong số các hệ điều hành BSD-based, với một cơ sở lắp đặt hơn 75%. Do hạn chế về pháp lý, FreeBSD không thể được dán nhãn là một hệ thống Unix, mặc dù nó là phù hợp với internals Unix và giao diện lập trình ứng dụng (API). điều kiện cấp phép FreeBSD cung cấp cho các nhà phát triển một mức độ cao của sự tự do để tái sử dụng nó, vì vậy hệ điều hành khác (như MAC OSX) đã tái sử dụng nhiều mã FreeBSD. Mặc dù FreeBSD chưa được phân loại như Unix, MAC OSX không có một thương hiệu Unix chính thức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người dùng chứng thực độ tin cậy của FreeBSD, ổn định tuyệt vời của nó, và hiệu suất cao là do những điều sau đây:

What is the FreeBSD? – Definition

FreeBSD is a free, open-source, Unix-like operating system based on Berkeley Software Distribution (BSD) Unix. It is the most popular among the BSD-based operating systems, with an installed base of more than 75%. Due to legal constraints, FreeBSD cannot be labeled as a Unix system, although it is compliant with Unix internals and application programming interfaces (APIs). FreeBSD’s licensing terms give developers a high degree of freedom to reuse it, so other operating systems (such as MAC OSX) have reused many FreeBSD codes. Although FreeBSD is not categorized as Unix, MAC OSX does have a formal Unix branding.

Understanding the FreeBSD

Users attest to the reliability of FreeBSD, its amazing stability, and high performance are due to the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Python
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  • Stream Control Transmission Protocol (SCTP)
  • Internet Protocol Security (IPsec)
  • Internetwork Packet Exchange (IPX)
  • Berkeley Software Distribution (BSD)
  • Gentoo Linux
  • K Desktop Environment (KDE)
  • Autonomic Computing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm