General aggregate limit

Định nghĩa General aggregate limit là gì?

General aggregate limitGiới hạn tổng hợp chung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ General aggregate limit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giới hạn đối với trách nhiệm chung thương mại. Giới hạn này có thể áp dụng đối với các loại khác nhau của thiệt hại, bao gồm cả những trao cho thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản và thương tích.

Definition – What does General aggregate limit mean

A limit imposed on commercial general liability. This limit can apply to several different types of damages, including those awarded for personal injury, property damage, and bodily injury.

Source: ? Business Dictionary