GLIFFY File

? Cách mở file .GLIFFY? Những phần mềm mở file .GLIFFY và sửa file lỗi. Convert N/A GLIFFY file sang định dạng khác.

.GLIFFY File Extension

   

File name GLIFFY File
File Type Gliffy Diagram File
Nhà phát triển Gliffy
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GLIFFY là file gì?

GLIFFY là Settings Files – Gliffy Diagram File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gliffy.

tập tin Một Gliffy là một sơ đồ hình ảnh được tạo ra bởi Gliffy, một ứng dụng web sử dụng để tạo và chỉnh sửa sơ đồ và các biểu đồ. Nó chứa thông tin về một sơ đồ có thể bao gồm văn bản, các nút, các chi nhánh, hình dạng, và các biểu tượng đại diện cho ý tưởng và kết nối để liên kết các ý tưởng với nhau. file Gliffy có thể được sử dụng cho nhiều mục đích tổ chức, chẳng hạn như động não, các mốc thời gian, sơ đồ Venn, ghi chép, phân tích SWOT, lịch trình, và các dự án theo dõi.

What is a GLIFFY file?

A GLIFFY file is a visual diagram created by Gliffy, a web application used to create and edit diagrams and flowcharts. It contains information about a diagram which may include text, nodes, branches, shapes, and icons that represent ideas and connectors to link the ideas together. GLIFFY files may be used for a variety of organizational purposes, such as brainstorming, timelines, Venn diagrams, note-taking, SWOT analysis, schedules, and tracking projects.

Cách mở .GLIFFY file

Để mở file .GLIFFY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLIFFY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLIFFY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLIFFY do người dùng đóng góp.

  • Gliffy

Chuyển đổi file .GLIFFY

File .GLIFFY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.