Google Dorking

Định nghĩa Google Dorking là gì?

Google DorkingGoogle Dorking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Dorking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Google Dorking? – Definition

Understanding the Google Dorking

Thuật ngữ liên quan

  • Hacker
  • Spear Phishing
  • Cyberattack
  • Cybersecurity
  • Vulnerability Assessment
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm