Gradualism

Định nghĩa Gradualism là gì?

GradualismĐổi từ từ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gradualism – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược kinh doanh của tiến hướng tới một mục tiêu tổng hợp bằng cách dần dần đạt được bước hoặc các giai đoạn trong kế hoạch phát triển.

Definition – What does Gradualism mean

A business strategy of advancing towards an aggregate goal by gradually achieving steps or stages within a development plan.

Source: ? Business Dictionary