Training program

Định nghĩa Training program là gì?

Training programChương trình đào tạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Training program – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đáng kể hoạt động đào tạo dài hạn mà (như trái ngược với một dự án đào tạo) bao gồm một loạt các khóa học, và thường có một thời gian linh hoạt và ngân sách chi phí.

Definition – What does Training program mean

Significant long-term training activity which (as opposed to a training project) comprises of a series of courses, and usually has a flexible time and cost budget.

Source: ? Business Dictionary