Gray Box Testing

Định nghĩa Gray Box Testing là gì?

Gray Box TestingGrey Testing Box. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gray Box Testing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Grey kiểm tra hộp là một phương pháp kiểm thử phần mềm có liên quan đến sự kết hợp của hộp trắng và kiểm tra hộp đen. Nó làm cho việc sử dụng kỹ thuật đơn giản kiểm tra hộp đen, cũng như cách tiếp cận cho hệ thống mã nhắm mục tiêu, như trong trường hợp thử nghiệm hộp màu trắng. Xét nghiệm có sử dụng tài liệu hướng dẫn kiểm tra hộp cần ứng dụng cao cấp màu xám để hoàn thành các bài kiểm tra. Grey kiểm tra hộp được hướng tới việc tìm kiếm các khuyết tật dựa trên cấu trúc không đúng hoặc sử dụng ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Gray Box Testing? – Definition

Gray box testing is a software testing methodology that involves the combination of white box and black box testing. It makes use of the straightforward technique of black box testing, as well as the approach for code targeted systems, as in the case of white box testing. Testers that use gray box testing need high-level application documentation to complete the tests. Gray box testing is geared toward finding defects based on improper structure or application use.

Understanding the Gray Box Testing

Thuật ngữ liên quan

  • Black Box Testing
  • White-Box Testing
  • Integration Testing
  • Unit Test
  • End-to-End Test
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm