Heavy metal

Định nghĩa Heavy metal là gì?

Heavy metalKim loại nặng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Heavy metal – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Asen, berili, cadmium, crom, chì, mangan, thủy ngân, niken, và selen là một số kim loại (gọi là ‘nặng’ vì khối lượng nguyên tử tương đối cao của họ) mà tồn tại trong tự nhiên và có thể gây thiệt hại hoặc tử vong ở động vật, con người , và các nhà máy thậm chí ở nồng độ rất thấp (1 hoặc 2 microgram trong một số trường hợp). Được sử dụng trong quá trình công nghiệp, chúng được thực hiện bằng đường hàng không và nước khi thải ra trong môi trường. Kể từ khi các kim loại nặng có xu hướng tích lũy trong bộ phận cơ thể có chọn lọc (như não và gan) mức độ an toàn trung bình theo quy định của họ trong thực phẩm hoặc nước thường sai lạc cao.

Definition – What does Heavy metal mean

Arsenic, beryllium, cadmium, chromium, lead, manganese, mercury, nickel, and selenium are some of the metals (called ‘heavy’ because of their high relative atomic mass) which persist in nature and can cause damage or death in animals, humans, and plants even at very low concentrations (1 or 2 micrograms in some cases). Used in industrial processes, they are carried by air and water when discharged in the environment. Since heavy metals have a propensity to accumulate in selective body organs (such as brain and liver) their prescribed average safety levels in food or water are often misleadingly high.

Source: ? Business Dictionary