Intentional set-off

Định nghĩa Intentional set-off là gì?

Intentional set-offCố ý thiết lập-off. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intentional set-off – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự sắp xếp giữa hai doanh nghiệp trong đó chi phí-lợi ích của một giao dịch giữa hai có giá trị cho các mục đích bảo đảm bù đắp mức tăng ròng hoặc lỗ từ giao dịch, do đó hạn chế các khoản nợ thuế. Ví dụ, nếu doanh nghiệp A mua một sản phẩm từ doanh nghiệp B, nó có thể nhận được giá trị đối ứng nếu doanh nghiệp B mua nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm từ doanh nghiệp A. Việc trao đổi tạo ra một bù đắp cho bất kỳ lợi ích lợi ích mà giảm thiểu hậu quả về thuế.

Definition – What does Intentional set-off mean

An arrangement between two enterprises in which the cost-benefit of a transaction between the two is valued for purposes of offsetting the net gain or losses derived from the transaction, thus limiting the tax liabilities. For example, if enterprise A purchases a product from enterprise B, it could receive reciprocal value if enterprise B purchases the raw materials to produce the product from enterprise A. The exchange generates an offset to any benefit gains which minimizes the tax consequence.

Source: ? Business Dictionary