Intrinsic motivation

Định nghĩa Intrinsic motivation là gì?

Intrinsic motivationĐộng lực nội tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrinsic motivation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kích thích rằng ổ đĩa một cá nhân để áp dụng hoặc thay đổi hành vi cho mình sở hữu sự hài lòng nội bộ hoặc thực hiện. động lực nội tại thường là tự áp dụng, và nảy ra từ một mối quan hệ trực tiếp giữa các cá nhân và tình hình. Đây là yếu tố rất quan trọng trong việc thiết kế một khóa học học tập hoặc đào tạo.

Definition – What does Intrinsic motivation mean

Stimulation that drives an individual to adopt or change a behavior for his or her own internal satisfaction or fulfillment. Intrinsic motivation is usually self-applied, and springs from a direct relationship between the individual and the situation. It is very important factor in the design of a learning or training course.

Source: ? Business Dictionary