Karl Marx

Định nghĩa Karl Marx là gì?

Karl MarxKarl Marx. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Karl Marx – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa mang tính cách mạng mà các lý thuyết và ý tưởng trở nên phổ biến trong thế kỷ 19. Ý tưởng của ông được coi là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản. Ông là một đối thủ mạnh để chủ nghĩa tư bản vì ông tin rằng nó căng thẳng chỉ tăng, mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự hủy diệt của một xã hội.

Definition – What does Karl Marx mean

Revolutionary socialist thinker whose theories and ideas became popular during the 19th century. His ideas are considered the foundation of communism. He was a strong opponent to capitalism because he believed it only increased tensions, which would eventually lead to the destruction of a society.

Source: ? Business Dictionary