Keypunch

Định nghĩa Keypunch là gì?

KeypunchKeypunch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Keypunch – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một keypunch hoặc cú đấm chính là một thiết bị được sử dụng để đấm chính xác lỗ tại các địa điểm cụ thể trên một thẻ cứng. Nó được sử dụng kết hợp với các máy tính thẻ đầu đấm. Thẻ đấm phục vụ như là hướng dẫn chương trình cho máy tính. Các địa điểm của các cú đấm được xác định bằng các phím được ấn tượng bởi một nhà điều hành của con người, giống như gõ trên bàn phím. Một ví dụ về một thiết bị đã sử dụng thẻ đấm tạo ra bởi một thiết bị keypunch là khung cửi Jacquard, đặt theo tên nhà phát minh của mình Joseph Marie Jacquard; thẻ đấm đạo hoạt động của khung cửi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Keypunch là một thiết bị đấm cho thẻ đấm được sử dụng trong máy tính sớm và khoảng cách duy nhất để thông tin thức ăn với một máy tính. thiết bị đầu như cú đấm bàn phím Hollerith hoặc thước sao đồ là các thiết bị thủ công đòi hỏi một nhà điều hành để đấm trong các dữ liệu trên một bàn phím, trong đó, đến lượt nó, kích hoạt các dầm thích hợp để làm cho lỗ trên thẻ. Để xác minh rằng các dữ liệu các nhà điều hành keyed trong là đúng, các nhà điều hành đã phải làm một keying thứ hai vào thẻ và xác định xem liệu các lỗ đã được đục lỗ ở cùng một chỗ; nếu ngay cả một lỗ đã được ra khỏi nơi, thẻ đấm phải bị loại bỏ và quá trình này phải được làm lại. Đây quá trình đấm cơ khí thủ công bắt đầu với khung cửi Jacquard năm 1801. dầm thẻ Herman Hollerith đã xuất hiện vào năm 1890 và được sử dụng cho đến khi sự ra đời của dầm điện vào năm 1923 bởi Công ty Tabulating Recording Computing (CTR), mà sau này trở thành IBM vào năm 1924.

What is the Keypunch? – Definition

A keypunch or key punch is a device used for precisely punching holes in specific locations on a stiff card. It was used in conjunction with early punched card computers. The punched card served as the program instruction for the computer. The locations of the punches were determined by the keys being struck by a human operator, much like typing on a keyboard. An example of a device that made use of punched cards created by a keypunch device is the Jacquard loom, named after its inventor Joseph Marie Jacquard; the punched cards directed the loom’s operation.

Understanding the Keypunch

Keypunch is a punching device for punched cards used in early computers and was about the only way to feed information to a computer. Early devices such as the Hollerith keyboard punch or pantograph were manual devices that required an operator to punch in the data on a keyboard, which, in turn, activated the appropriate punchers to make holes on the card. In order to verify that the data the operator keyed in were correct, the operator had to do a second keying to the card and determine whether the holes were punched in the same place; if even one hole was out of place, the punched card had to be discarded and the process had to be redone. This manual mechanical punching process started with the Jacquard loom in 1801. Herman Hollerith’s card punchers appeared in 1890 and were used until the introduction of electromechanical punchers in 1923 by the Computing Tabulating Recording Company (CTR), which later became IBM in 1924.

Thuật ngữ liên quan

  • Hollerith Machine
  • Punch Card
  • Jacquard Loom
  • Paper Tape
  • Charles Babbage
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm