Knowledge based system

Định nghĩa Knowledge based system là gì?

Knowledge based systemHệ thống dựa trên kiến ​​thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Knowledge based system – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc các kỹ thuật hệ thống chuyên gia trong quá trình giải quyết vấn đề. Nó kết hợp một cửa hàng (cơ sở dữ liệu) của kiến ​​thức chuyên môn với khớp nối và liên kết được thiết kế để tạo điều kiện thu hồi của mình để đáp ứng với các truy vấn cụ thể, hoặc chuyên môn chuyển giao từ một lĩnh vực kiến ​​thức khác.

Definition – What does Knowledge based system mean

Software that uses artificial intelligence or expert system techniques in problem solving processes. It incorporates a store (database) of expert knowledge with couplings and linkages designed to facilitate its retrieval in response to specific queries, or to transfer expertise from one domain of knowledge to another.

Source: ? Business Dictionary