Off spec

Định nghĩa Off spec là gì?

Off specTắt đặc tả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Off spec – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc tiêu chuẩn.

Definition – What does Off spec mean

Does not meet the specified or standard requirements.

Source: ? Business Dictionary