League

Định nghĩa League là gì?

LeagueLiên đoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ League – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Liên minh của các cá nhân, các nhóm, hoặc các quốc gia có lợi ích chung để thúc đẩy hoặc bảo vệ.

Definition – What does League mean

Alliance of individuals, groups, or nations having a common interest to promote or protect.

Source: ? Business Dictionary