Founder

Định nghĩa Founder là gì?

FounderNgười sáng lập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Founder – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các doanh nhân bắt đầu một doanh nghiệp. Nếu có nhiều doanh nhân đã tham gia vào việc tạo ra các công ty, họ được gọi là những người sáng lập. Nguồn gốc của từ này là một sáng lập ban đầu có nghĩa là một người giả mạo thép; Tương tự, người sáng lập của một công ty được rèn các thực thể mới.

Definition – What does Founder mean

The entrepreneur who started a business. If multiple entrepreneurs were involved in the creation of the company, they are referred to as the founders. The origin of the word is that a founder originally meant a person who forges steel; similarly, the founder of a company is forging the new entity.

Source: ? Business Dictionary