QuickBooks Pro Timer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download QuickBooks Pro Timer – NA

Phần mềm QuickBooks Pro Timer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

QuickBooks Pro Timer là phần mềm gì?

QuickBooks Pro Timer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của QuickBooks Pro Timer là Version NA (cập nhật NA)

QuickBooks Pro Timer là một chương trình độc lập chức năng tách biệt với bất kỳ sản phẩm QuickBooks. Điều này có nghĩa là bất cứ ai được phép sử dụng nó, dù có hoặc không có QuickBooks cài đặt trên phần mềm system.The tuy nhiên, có thể thu được thông qua một đĩa CD cài đặt QuickBooks; nhưng, chỉ có một đĩa CD cài đặt là cần thiết. Các QuickBooks Pro chương trình hẹn giờ sau đó có thể được sử dụng bởi nhiều người dùng, có hoặc không có một chương trình QuickBooks chạy trên máy tính của họ. Nói cách khác, người dùng có thể chia sẻ QuickBooks Pro Timer để khách hàng khác. Chương trình này thường được sử dụng bởi các chủ doanh nghiệp, bất kể kích thước hoặc ngành công nghiệp, để theo dõi thời gian đầu vào của nhân viên hoặc nhà thầu phụ làm việc cho họ. Chương trình này cho phép theo dõi thời gian chính xác của đầu vào lao động, do đó tương tự có thể được thanh toán theo thời gian thực tế chi cho một dự án hoặc nhiệm vụ được giao. Đối với người dùng để có thể triển khai các chương trình hẹn giờ QuickBooks Pro cho người lao động hoặc nhà thầu phụ, các file QuickBooks, cụ thể danh sách khách hàng và công việc, nhân sự và nhiệm vụ cụ thể của họ. Chương trình cho phép nhập khẩu các tập tin QuickBooks qua “File – Import danh sách khách hàng.” Một khi tất cả các thông tin cần thiết đã được tải lên Timer, chương trình có thể được chia sẻ với người dùng khác.

What is QuickBooks Pro Timer?

QuickBooks Pro Timer is a standalone program that functions separately from any QuickBooks product. This means that anyone is allowed to use it, whether or not they have QuickBooks installed on the system.The software however, may be obtained through a QuickBooks installation CD; but, only one installation CD is needed. The QuickBooks Pro Timer program may then be utilized by multiple users, with or without a QuickBooks program running on their computer. In other words, the user may share the QuickBooks Pro Timer to other clients. The program is generally utilized by business owners, regardless of size or industry, to track the input time of employees or subcontractors working for them. The program allows for accurate time tracking of employee inputs, so that the same can be paid according to actual time spent on an assigned project or task. For the user to be able to deploy the QuickBooks Pro Timer program to employees or subcontractors, QuickBooks files, specifically customers list and jobs, personnel and their specific tasks. The program allows for importation of QuickBooks files through “File – Import Customer Lists.” Once all required information has been uploaded to Timer, the program may be shared to other users.

Các loại file được mở bởi QuickBooks Pro Timer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm QuickBooks Pro Timer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BDBTDB

Download QuickBooks Pro Timer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg