Query

Định nghĩa Query là gì?

QueryTruy vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Query – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Truy vấn là một yêu cầu đối với dữ liệu hoặc thông tin từ một bảng cơ sở dữ liệu hoặc kết hợp các bảng. Những thông tin này có thể được tạo ra như kết quả trả về bởi Structured Query Language (SQL) hoặc như tranh ảnh, đồ thị hoặc kết quả phức tạp, ví dụ, xu hướng phân tích từ các công cụ dữ liệu khai thác mỏ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tính năng cơ sở dữ liệu truy vấn là bình đẳng trong sự cần thiết với khả năng lưu trữ dữ liệu. Do đó, một số truy vấn ngôn ngữ đã được phát triển cho các công cụ cơ sở dữ liệu khác nhau và mục đích, nhưng SQL đến nay là hầu hết phổ biến và nổi tiếng. Trong thực tế, quản trị cơ sở dữ liệu tân binh thường được ngạc nhiên khi họ tìm hiểu về sự tồn tại của ngôn ngữ truy vấn khác, phần nào giống như có nguồn gốc như thế nào nói tiếng Anh trẻ em đang bối rối khi nghe một ngoại ngữ cho lần đầu tiên. Các yếu tố bất ngờ trong cả hai kịch bản dẫn đến một sự hiểu biết tốt hơn về các ngôn ngữ khác.

What is the Query? – Definition

A query is a request for data or information from a database table or combination of tables. This data may be generated as results returned by Structured Query Language (SQL) or as pictorials, graphs or complex results, e.g., trend analyses from data-mining tools.

Understanding the Query

The query database feature is equal in necessity to data storage capability. Thus, a number of query languages have been developed for different database engines and purposes, but SQL is by far the most ubiquitous and well-known. In fact, rookie database administrators often are surprised when they learn about the existence of other query languages, somewhat akin to how native English-speaking children are perplexed when hearing a foreign language for the first time. The element of surprise in both scenarios leads to a better understanding of other languages.

Thuật ngữ liên quan

  • Structured Query Language (SQL)
  • Data Mining
  • Transact-SQL (T-SQL)
  • Query By Example (QBE)
  • Query Analysis
  • Ad Hoc Query
  • Query Plan Monitoring
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm