LIBOR rates

Định nghĩa LIBOR rates là gì?

LIBOR ratesLIBOR giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LIBOR rates – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãi suất tính vào các khoản vay liên ngân hàng quốc tế ngắn hạn. Lãi suất này được áp dụng cho các khoản vay lớn từ một ngày đến năm năm. LIBOR giá được áp dụng cho các khoản vay giữa các ngân hàng. Trường hợp phổ biến nhất do nhu cầu một ngân hàng cho vay thanh khoản ngay lập tức từ một ngân hàng với mức thặng dư. Còn được gọi là Tỷ lệ Offer London liên Ngân hàng.

Definition – What does LIBOR rates mean

The interest rate charged to short-term international interbank loans. This interest rate is applied to large loans ranging from one day up to five years. LIBOR rates are applied to loans between banks. The most common case resulting from one bank’s need for immediate liquidity borrowing from another bank with a surplus. Also known as the London Inter-Bank Offer Rate.

Source: ? Business Dictionary