Light emitting diode (LED)

Định nghĩa Light emitting diode (LED) là gì?

Light emitting diode (LED)Light emitting diode (LED). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Light emitting diode (LED) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiết bị điện tử phát ra ánh sáng khi dòng điện chảy qua nó. Đèn LED cũ được làm từ chất bán dẫn nguyên liệu như gallium arsenide và sản xuất chỉ có một vài màu sắc (chủ yếu là màu đỏ hoặc màu xanh lá cây). Đèn LED mới được làm từ vật liệu tổng hợp như p-phenylenevinyl và có thể tạo ra ánh sáng của bất kỳ màu sắc. bóng đèn ánh sáng mà tiêu thụ ít hiện tại và kéo dài trong nhiều thập niên đang được phát triển dựa trên LED.

Definition – What does Light emitting diode (LED) mean

Electronic device that emits light when electric current flows through it. Older LEDs were made from semiconductor material such as gallium arsenide and produced only a few colors (mainly red or green). Newer LEDs are made from synthetic materials such as p-phenylenevinyl and can produce light of any color. LED-based lighting bulbs that consume little current and last for decades are under development.

Source: ? Business Dictionary