Lottery

Định nghĩa Lottery là gì?

LotteryVé số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lottery – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gõ của cờ bạc, trong đó người chiến thắng được lựa chọn bằng cách vẽ của rất nhiều, trong số những người đã trả tiền để tham gia. chương trình quảng cáo cần xem xét (mua hàng) tham gia, và cung cấp các giải thưởng duy nhất trên cơ sở cơ hội ngẫu nhiên được coi là một xổ số kiến ​​thiết và nói chung là bất hợp pháp. Trong khi đó, việc xem xét loại trừ hết sweepstake và một cơ hội loại trừ hết cuộc thi.

Definition – What does Lottery mean

Type of gambling in which winners are chosen by drawing of lots, from among those who have paid money to participate. Promotional schemes requiring a consideration (a purchase) to take part, and offering prizes only on the basis of random chance are considered a lottery and are generally illegal. In comparison, a sweepstake eliminates consideration and a contest eliminates chance.

Source: ? Business Dictionary