Managed Code

Định nghĩa Managed Code là gì?

Managed CodeManaged Mã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Managed Code – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mã số quản lý là một chương trình được áp dụng bởi Microsoft để một số ngôn ngữ lập trình cấp cao nhằm thực hiện có của họ được quản lý bởi các .Net Framework Common Language Runtime.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Managed Code? – Definition

Managed code is a scheme applied by Microsoft to some high-level programming languages in order to have their execution managed by the .Net Framework Common Language Runtime.

Understanding the Managed Code

Thuật ngữ liên quan

  • Common Language Runtime (CLR)
  • .NET Framework (.NET)
  • Integrated Development Environment – .NET (IDE)
  • Programming
  • Cross Language Support
  • Common Language Specification (CLS)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm