Scanf

Định nghĩa Scanf là gì?

ScanfScanf. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scanf – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong ngôn ngữ lập trình C, scanf là một chức năng mà đọc dữ liệu định dạng từ stdin (tức là, các dòng đầu vào tiêu chuẩn, mà thường là bàn phím, trừ khi chuyển hướng) và sau đó viết kết quả vào các đối số cho trước.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chức năng scanf có nguyên mẫu / chữ ký sau đây:

What is the Scanf? – Definition

In the C programming language, scanf is a function that reads formatted data from stdin (i.e, the standard input stream, which is usually the keyboard, unless redirected) and then writes the results into the arguments given.

Understanding the Scanf

The scanf function has the following prototype/signature:

Thuật ngữ liên quan

  • Command Language
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Function
  • Variable
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm