MBT File

? Cách mở file .MBT? Những phần mềm mở file .MBT và sửa file lỗi. Convert N/A MBT file sang định dạng khác.

.MBT File Extension

   

File name MBT File
File Type Blue Card Manager Merit Badge Template File
Nhà phát triển Scout Management Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MBT là file gì?

MBT là Data Files – Blue Card Manager Merit Badge Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Scout Management Software.

Mẫu tập tin sử dụng bởi Blue Thẻ Manager, một chương trình dùng để ghi dữ liệu thành viên Boy Scouts; chứa yêu cầu để đạt phù hiệu bằng khen trong các Boy Scouts; cho phép Boy Scouts nhân viên tư vấn để làm cho file mastersheet (.MSF) từ một bản mẫu.

What is a MBT file?

Template file used by Blue Card Manager, a program used for recording Boy Scouts member data; contains requirements for earning merit badges in the Boy Scouts; allows Boy Scouts counselors to make mastersheet (.MSF) files from a template.

Cách mở .MBT file

Để mở file .MBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBT do người dùng đóng góp.

  • Scout Management Blue Card Manager
  • Splash PRO EX
  • Splash PRO EX
  • Splash PRO
  • InstallAnywhere
  • Movie Maker
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .MBT

File .MBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.