MDI

Định nghĩa MDI là gì?

MDIMDI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MDI – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của “Medium Dependent Interface.” MDI là một loại cổng Ethernet được tìm thấy trên các thiết bị mạng. Nó thường được sử dụng trong tương phản với MDIX (hoặc “MDIX”), mà là tương tự như MDI, nhưng chuyển mạch truyền và nhận chân trong giao diện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MDI? – Definition

Stands for “Medium Dependent Interface.” MDI is a type of Ethernet port found on network devices. It is often used in contrast with MDIX (or “MDI-X”), which is similar to MDI, but switches the transmit and receive pins within the interface.

Understanding the MDI

Thuật ngữ liên quan

  • MCA
  • Mebibyte

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm