Message Oriented Middleware (MOM)

Định nghĩa Message Oriented Middleware (MOM) là gì?

Message Oriented Middleware (MOM)Message Oriented Middleware (MOM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Message Oriented Middleware (MOM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tin nhắn middleware định hướng (MOM) là một loại sản phẩm phần mềm cho phép phân phối thông qua hệ thống CNTT phức tạp. Nói chung, middleware đóng vai trò như một đầu nối cho hai ứng dụng hoặc các nền tảng khác nhau. MOM đặc biệt thực hiện việc cung cấp các thông điệp trên địa hình CNTT khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Message Oriented Middleware (MOM)? – Definition

Message oriented middleware (MOM) is a type of software product that enables message distribution over complex IT systems. In general, middleware serves as a connector for two different applications or platforms. MOM specifically implements the delivery of messages across different IT terrains.

Understanding the Message Oriented Middleware (MOM)

Thuật ngữ liên quan

  • Middleware
  • Data Warehouse (DW)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Integration Middleware
  • Mobile Middleware
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm