Adequate coverage

Định nghĩa Adequate coverage là gì?

Adequate coverageBảo hiểm đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adequate coverage – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo vệ bảo hiểm bao gồm các chi phí thay thế của một tài sản được bảo hiểm.

Definition – What does Adequate coverage mean

Insurance protection that covers the replacement cost of an insured asset.

Source: ? Business Dictionary