Need

Định nghĩa Need là gì?

NeedNhu cầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Need – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Một thúc đẩy lực buộc hành động cho sự hài lòng của mình. Nhu cầu dao động từ nhu cầu cơ bản tồn tại (chung cho tất cả con người) hài lòng bởi nhu yếu phẩm, nhu cầu văn hóa, trí tuệ, và xã hội (dao động từ nơi này đến nơi và nhóm tuổi vào nhóm tuổi) hài lòng bởi nhu yếu phẩm. Nhu cầu là hữu hạn nhưng, ngược lại, muốn (mà mùa xuân từ những ham muốn hoặc mong muốn) là vô biên. Xem thêm Tháp nhu cầu của Maslow.

Definition – What does Need mean

1. General: A motivating force that compels action for its satisfaction. Needs range from basic survival needs (common to all human beings) satisfied by necessities, to cultural, intellectual, and social needs (varying from place to place and age group to age group) satisfied by necessaries. Needs are finite but, in contrast, wants (which spring from desires or wishes) are boundless. See also Maslow’s hierarchy of needs.

Source: ? Business Dictionary