Uppercase

Định nghĩa Uppercase là gì?

UppercaseHoa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Uppercase – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chữ cái viết hoa của một bảng chữ cái thường được lưu trữ trong phần trên của trường hợp công việc của một kiểu nhà soạn nhạc đã sử dụng trong các cơ sở sử dụng tay bộ loại đúc in. Chữ thường (nhỏ hoặc ‘chung’) thư được lưu trữ trong phần thấp hơn của vụ án.

Definition – What does Uppercase mean

Capitalized letters of an alphabet generally stored in the upper section of a type-composer’s job case used in printing establishments that utilize hand-set foundry type. Lowercase (small or ‘common’) letters are stored in the lower section of the case.

Source: ? Business Dictionary