News Server

Định nghĩa News Server là gì?

News ServerTin tức Máy chủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ News Server – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tin tức máy chủ là một tập hợp các phần mềm hoặc một hệ thống máy tính quản lý lưu trữ và định tuyến các thông điệp cũng như kiểm soát truy cập đến nhóm tin trong một Usenet. Nó là một phần chủ yếu của Usenet và chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động khác nhau. Tin tức máy chủ có thể hoạt động như một máy chủ đọc hoặc một máy chủ trung chuyển và đôi khi cung cấp cả chức năng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tin tức máy chủ hoạt động như một thành phần chính của Usenet, mà là một tập hợp các nhóm tin nơi người dùng được phép đăng bài. Các thông điệp được đăng trong một nhóm tin được lưu trữ trong các máy chủ tin tức và được phân phối đến các nhóm tin khác do những máy chủ này.

What is the News Server? – Definition

News servers are a set of software or a computer system that manage the storage and routing of messages as well as control access to newsgroups in a Usenet. It is a primary part of Usenet and is responsible for handling various operations. News servers may act as a reader server or a transit server and sometimes provide both functionalities.

Understanding the News Server

News servers act as a major component of the Usenet, which is a collection of newsgroups where users are allowed to post messages. The messages posted in a newsgroup are stored in news servers and are distributed to other newsgroups by these servers.

Thuật ngữ liên quan

  • USENET
  • Newsgroup
  • Protocol
  • Unix-to-Unix Copy (UUCP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm