Partial hospitalization services

Định nghĩa Partial hospitalization services là gì?

Partial hospitalization servicesDịch vụ nằm viện một phần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Partial hospitalization services – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều trị ngoại trú được cung cấp cho bệnh nhân lạm dụng thuốc sức khỏe hoặc tâm thần như một sự thay thế cho hoặc tiếp tục điều trị nội trú.

Definition – What does Partial hospitalization services mean

Outpatient treatment provided to mental health or substance abuse patients as a substitute for or continuation of inpatient treatment.

Source: ? Business Dictionary