Physical motivator

Định nghĩa Physical motivator là gì?

Physical motivatorĐộng lực vật lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Physical motivator – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hoạt động giúp giảm bớt căng thẳng hoặc căng thẳng thông qua hành động vật lý. Cá nhân có động cơ vật lý tìm kiếm ưu đãi mà tham gia phục vụ thể thao, đi bộ đường dài, leo núi, vv

Definition – What does Physical motivator mean

Activity that helps in reducing stress or tension through physical action. Individuals with physical motivations seek incentives that offer sports participation, hiking, climbing, etc.

Source: ? Business Dictionary