Probability sampling

Định nghĩa Probability sampling là gì?

Probability samplingLấy mẫu xác suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Probability sampling – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp lấy mẫu, trong đó mỗi mẫu có một cố định và được biết đến (quyết tâm xác suất) của vùng chọn.

Definition – What does Probability sampling mean

Sampling method in which each sample has a fixed and known (determinate probability) of selection.

Source: ? Business Dictionary