Product comparison advertising

Định nghĩa Product comparison advertising là gì?

Product comparison advertisingQuảng cáo so sánh sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product comparison advertising – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xúc tiến nhằm so sánh những lợi ích được cung cấp bởi các sản phẩm đang được thúc đẩy với (ít) lợi ích có thể đạt được từ cạnh tranh sản phẩm (s).

Definition – What does Product comparison advertising mean

Promotion aimed at comparing the benefits offered by the product being promoted with the (fewer) benefits obtainable from competing product(s).

Source: ? Business Dictionary