Projection error

Định nghĩa Projection error là gì?

Projection errorLỗi chiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Projection error – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chênh lệch giữa con số ước tính và con số thực tế.

Definition – What does Projection error mean

Difference between the estimated figure and the actual figure.

Source: ? Business Dictionary