Remote Desktop Software

Định nghĩa Remote Desktop Software là gì?

Remote Desktop SoftwarePhần mềm Remote Desktop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Remote Desktop Software – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm máy tính để bàn từ xa là phần mềm được sử dụng để truy cập vào một máy tính để bàn hoặc máy tính để bàn giao diện của một máy tính từ xa trong nước.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm máy tính để bàn từ xa chủ yếu cho phép một người dùng cục bộ để có quyền truy cập đầy đủ đến môi trường máy tính để bàn và các nguồn lực của một máy tính từ xa. Thông thường, việc truy cập máy tính để bàn máy tính từ xa của yêu cầu phần mềm được cài đặt và cấu hình trên cả hai máy tính-cả hai đều phải được cung cấp trên và được kết nối với Internet. Người dùng đăng nhập vào giao diện phần mềm máy tính để bàn từ xa trên máy tính cục bộ, và sau khi xác thực tại máy tính từ xa, truy cập vào môi trường máy tính để bàn của mình được cấp.

What is the Remote Desktop Software? – Definition

Remote desktop software is software that is used to access a desktop or desktop interface of a remote computer locally.

Understanding the Remote Desktop Software

Remote desktop software primarily enables a local user to have complete access to the desktop environment and resources of a remote computer. Typically, accessing the remote computer’s desktop requires software to be installed and configured on both computers—they both must be powered on and are connected to the Internet. The user logs into the remote desktop software interface on the local computer, and upon authentication at the remote computer, access to its desktop environment is granted.

Thuật ngữ liên quan

  • Remote Computer
  • Remote Terminal
  • Remote Access Server (RAS)
  • Remote Desktop
  • Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS)
  • Remote Desktop Protocol (RDP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm