RivaTuner Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download RivaTuner Application – NA

Phần mềm RivaTuner Application

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

RivaTuner Application là phần mềm gì?

RivaTuner Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của RivaTuner Application là Version NA (cập nhật NA)

Các ứng dụng RivaTuner là một tiện ích chỉnh cho card màn hình dựa trên một trong hai loạt GeForce của NVIDIA hay một loạt Radeon của ATI. Một số tính năng của card màn hình là nhiều hay ít “ẩn” và thường không bao gồm trong tài liệu chính thức cho các sản phẩm: RivaTuner giải quyết điều này bằng cách cung cấp quyền truy cập vào tất cả các tính năng hiển thị adapter, cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt hiển thị và đạt được tối ưu hóa hiển thị tối đa như một kết quả. Một ứng dụng của phần mềm là trong việc điều chỉnh cài đặt hiển thị để đạt được khả năng tương thích tối ưu với các chương trình nhất định: người dùng có thể lưu cấu hình của họ và đặt chúng để kích hoạt cho các ứng dụng cụ thể (những người mà chúng được tạo ra). Các RivaTuner cũng bao gồm các công cụ để chẩn đoán các vấn đề cũng như giữ một mắt trên hiệu suất phần cứng. Có một trình soạn thảo registry tích hợp cũng như một động cơ cho vá. Trong khi đó là tương thích với cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows XP và Vista, nó phải được nói rằng nó không tương thích với máy tính xách tay và các thiết bị cầm tay khác. Điều này là do thiết bị như vậy thường sử dụng M-lá thư hoặc các phiên bản di động của GPU của NVIDIA, mà không tương thích với tiện ích chỉnh.

What is RivaTuner Application?

The RivaTuner Application is a tuning utility for display adapters based on either NVIDIA’s GeForce series or ATI’s Radeon series. Some features of display adapters are more or less “hidden” and are often not included in the official documentation for the products: RivaTuner resolves this by providing access to all display adapter features, allowing users to customize display settings and achieve maximum display optimization as a result. Another application of the software is in adjusting display settings to achieve optimum compatibility with certain programs: users can save their configurations and set them to activate for specific applications (the ones for which they were created). The RivaTuner also includes tools for diagnosing issues as well as keeping an eye on hardware performance. There is an integrated registry editor as well as an engine for patching. While it is compatible with both 32-bit and 64-bit versions of Windows XP and Vista, it must be mentioned that it is not compatible with laptops and other portable devices. This is because such devices typically use the M-letter or mobile versions of NVIDIA’s GPU’s, which are not compatible with the tuning utility.

Các loại file được mở bởi RivaTuner Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm RivaTuner Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HMLRTPRTRRTSRTU

Download RivaTuner Application

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg