Robotic Process Automation (RPA)

Định nghĩa Robotic Process Automation (RPA) là gì?

Robotic Process Automation (RPA)Quy trình robot tự động (RPA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Robotic Process Automation (RPA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quá trình robot tự động hóa (RPA) là việc thực hành tự động hóa hoạt động kinh doanh thường xuyên với “robot mềm” mà thực hiện nhiệm vụ tự động. Những nhiệm vụ này bao gồm xử lý giao dịch, quản lý CNTT và trợ trực tuyến tự động. Những robot phần mềm có thể thay thế con người cho công việc chung. Robot tự động hóa quá trình tận dụng nặng của trí tuệ nhân tạo để đào tạo những robot.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong khi robot từ lâu đã được sử dụng để tự động hóa nhà máy, tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo đã làm cho nó có thể cho nhiệm vụ giáo sĩ được tự động là tốt. Robot tự động hóa quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo để robot xây dựng phần mềm cho tự động hóa các nhiệm vụ mà một lần đòi hỏi sự can thiệp của con người, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng và quản lý CNTT.

What is the Robotic Process Automation (RPA)? – Definition

Robotic process automation (RPA) is the practice of automating routine business practices with “software robots” that perform tasks automatically. These tasks include transaction processing, IT management and automated online assistants. These software robots could replace human beings for common tasks. Robotic process automation makes heavy use of artificial intelligence to train these robots.

Understanding the Robotic Process Automation (RPA)

While robots have long been used to automate factory floors, advances in artificial intelligence have made it possible for clerical tasks to be automated as well. Robotic process automation uses artificial intelligence to build software robots that automate tasks that once required human intervention, such as customer service and IT management.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Machine Learning
  • Chatbot
  • Automation
  • Business Process Automation (BPA)
  • Business Process Outsourcing (BPO)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm