Activity based budgeting (ABB)

Định nghĩa Activity based budgeting (ABB) là gì?

Activity based budgeting (ABB)Hoạt động dựa trên ngân sách (ABB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Activity based budgeting (ABB) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân bổ nguồn lực dựa trên mối quan hệ giữa các hoạt động và chi phí, và cung cấp chi tiết hơn về các chi phí so với dự toán ngân sách tài chính bình thường. Xem thêm hoạt động dựa trên chi phí.

Definition – What does Activity based budgeting (ABB) mean

Resource allocation based on relationship between activities and costs, and which provides greater detail on overheads than the normal financial budgeting. See also activity based costing.

Source: ? Business Dictionary