RUP

Định nghĩa RUP là gì?

RUPRUP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RUP – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của “Rational Unified Process.” RUP là một quá trình phát triển phần mềm từ Rational, một bộ phận của IBM. Nó chia quá trình phát triển thành bốn giai đoạn riêng biệt mà mỗi liên quan đến mô hình kinh doanh, phân tích và thiết kế, thực hiện, kiểm tra và triển khai. Bốn giai đoạn là:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RUP? – Definition

Stands for “Rational Unified Process.” RUP is a software development process from Rational, a division of IBM. It divides the development process into four distinct phases that each involve business modeling, analysis and design, implementation, testing, and deployment. The four phases are:

Understanding the RUP

Thuật ngữ liên quan

  • Runtime Error
  • SaaS

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm